اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742160&text=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+2++%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D8%A7++%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF+%21+%2F+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%AA%D9%84%D8%AE

اشتراک گذاری