اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742163&text=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری