اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742228&text=%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%B2%D9%85%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B4+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3%0D%0A

اشتراک گذاری