اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742246&text=+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری