اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742277&text=%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8+%DB%B4+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری