اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742296&text=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%3A+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری