اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742301&text=%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری