اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742305&text=%D9%BE%DA%98%D9%88%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C_%D8%B2%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF+%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری