اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742309&text=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+4+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%2F+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF+%D8%B1%D9%88+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری