اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742344&text=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+206+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%2F+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%84%D8%AE+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری