اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742349&text=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری