اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742356&text=%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D9%87+%C2%AB%D8%A8%D8%B1%DA%AF+%D8%B3%D8%A8%D8%B2%C2%BB+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2F+%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری