اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742367&text=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86+%2F+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+4+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری