اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742378&text=%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%2F+%D9%87%D9%85%D9%87+%DA%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DB%8C%DA%A9+%D9%81%D8%AD%D8%B4+%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری