اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742379&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری