اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742389&text=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B4+%D9%88+%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری