اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742392&text=%DB%8C%DA%A9+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C+%D9%88+23+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2F%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%DB%B2%DB%B9%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری