اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742397&text=%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری