اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742401&text=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%8C+%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+

اشتراک گذاری