اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742404&text=%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C+%2F+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87++5+%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B2%D8%B1

اشتراک گذاری