اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742405&text=%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%88+%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F+%2B+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

اشتراک گذاری