اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742430&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری