اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742453&text=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C+%D8%B5%D9%84%D8%AD+%D9%88+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری