اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742473&text=%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری