اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742505&text=%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%87

اشتراک گذاری