اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742516&text=%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%85+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری