اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742537&text=%D9%86%D8%B4%D8%AA+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC+%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری