اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742566&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%8F%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D9%85+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%2B+%D8%B5%D9%88%D8%AA

اشتراک گذاری