اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742579&text=2400+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF+%2F+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری