اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742582&text=%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری