اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742591&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF++%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+2+%D8%B2%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4+%D9%87%D9%85+%21+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%85+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری