اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742671&text=%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%2F+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%82+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%85%21

اشتراک گذاری