اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742681&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+55+%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری