اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742754&text=%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%3A+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D9%87%D9%85+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری