اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742773&text=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85+%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF+%2F+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D8%A8%D9%87+200+%D8%AC%D8%B1%D9%85+

اشتراک گذاری