اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742775&text=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DA%A9%D8%B4+

اشتراک گذاری