اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742797&text=%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D9%87%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری