اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742810&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%2F+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری