اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742892&text=%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+16+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D9%87%D9%85%D9%87+%D8%AE%D8%B4%DA%A9+%D8%B4%D8%AF+

اشتراک گذاری