اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742910&text=%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4

اشتراک گذاری