اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742916&text=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF+%DB%B1%DB%B0+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%88+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA

اشتراک گذاری