اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742937&text=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D9%87+

اشتراک گذاری