اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742941&text=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D8%AE%D8%A7%DA%A9+%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%21+%2B+2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87

اشتراک گذاری