اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742947&text=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85+%2F++%D8%A8%D8%A7+%D9%87%DB%8C%DA%86+%DA%A9%D8%B3+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری