اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742961&text=%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84+%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری