اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743031&text=+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA+%DB%B6+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C+%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%BE%D8%B2%DB%8C

اشتراک گذاری