اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743047&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری