اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743057&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%2F%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%BA%D8%B1%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری