اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743094&text=%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7++%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری