اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743109&text=%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1400+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری